Go directly to content
Naar de homepage

Actieve omkoping als gronddelict?

31 oktober 2018 08:10

Volgens de rechtbank heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan actieve omkoping en valsheid in geschrifte. Hij wordt onder andere ook verdacht van het witwassen van de 15 betalingen – ter waarde van in totaal €907.500 – die hij deed in het kader van deze niet-ambtelijke corruptie. Het verweer van de verdediging was dat de actieve vorm van omkoping (het doen van een betaling en niet het ontvangen van een betaling) niet als gronddelict voor witwassen kan dienen. De rechtbank stelt echter dat de valse facturen die opgemaakt zijn om de betalingen uit te voeren ertoe leiden dat valsheid in geschrifte als gronddelict aangemerkt kan worden voor de betalingen.  Daarnaast hebben de valse facturen volgens de rechtbank voorzien in het verhullen van de werkelijke aard van de betalingen. Uit de facturen was niet op te merken dat zij verband hielden met de omkoping. De facturen gaven juist de schijn van legitimiteit. Nu de facturen de grondslag waren voor de overboekingen, waren de betalingen afkomstig uit het misdrijf valsheid in geschrifte (zie ook ECLI:NL:HR:2017:222). Gezien de nauwe en bewuste samenwerking met zijn medeverdachte en de frequentie van de witwashandelingen wordt verdachte veroordeeld voor het medeplegen van gewoontewitwassen.

De rechtbank overweegt nog dat voor zover de verdediging het verweer heeft gevoerd dat uit ECLI:NL:HR:2018:327 volgt dat valsheden in de visie van de Hoge Raad niet meer zijn aan te merken als een voorafgaand misdrijf waaruit de voorwerpen afkomstig zijn, ze dat verweer verwerpen. De rechtbank is van oordeel dat uit dat arrest niet valt af te leiden dat een valsheid niet is aan te merken als het misdrijf dat ten grondslag kan liggen aan het witwassen.

In het arrest van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2018:327) waar de verdediging zich op beroept oordeelt de Hoge Raad dat uit het feit dat een transporteur goud uit Venezuela vervoert waarbij er misdrijven zijn begaan om de exportvergunning te omzeilen, nog niet geconcludeerd kan worden dat het goud van misdrijf afkomstig is. Hierbij overweegt de Hoge Raad daarnaast nog dat het gronddelict moet zijn gepleegd voorafgaand aan de witwashandelingen. In ECLI:NL:HR:2017:222 oordeelt de Hoge Raad dat wanneer aan bedragen facturen ten grondslag liggen maar geen werkzaamheden zijn verricht, geconcludeerd mag worden dat de facturen vals zijn en dat de bedragen afkomstig zijn uit valsheid in geschrift, en derhalve uit enig misdrijf.

Rechtbank Den Haag, 28 juni 2018

ECLI:NL:RBDHA:2018:7669