Ga direct naar de inhoud

AMLC Internationaal

Publicatiedatum 10-12-2020, 9:34

Door Rob Bastiaan, AMLC

Inleiding

Het AMLC is vanaf de start in 2013 gericht op samenwerking tussen publieke en private partijen in het kader van de witwasbestrijding. De afgelopen maanden zijn we meer en meer gaan investeren in de internationale samenwerking. De eerste stappen zijn reeds gezet maar verdere ontwikkeling is nodig om het netwerk uit te breiden en de beschikbare samenwerkingsverbanden en projecten beter te benutten. In deze bijdrage  leest u wat het AMLC op dit vlak doet en aan welke samenwerkingsverbanden wordt deelgenomen.

Samenwerkingsverbanden

Het AMLC richt zich in haar internationale werkzaamheden vooral op het voortraject binnen de witwasbestrijding namelijk het ontwikkelen en het delen van  kennis en best practices, het delen van data, intelligence en tooling.
Op het operationele vlak (opsporing) stelt het AMLC de netwerken open voor de collega’s van de FIOD en overige organisaties. De prioriteiten zijn:

  • het deelnemen aan en versterken van internationale samenwerkingsverbanden;
  • het zorgen voor afstemming en verbinding met relevante partijen binnen de FIOD;
  • en het zicht houden op actuele internationale ontwikkelingen.

We vinden het belangrijk om aan te sluiten bij diverse internationale samenwerkingsverbanden en netwerken, en nemen op dit moment deel aan: AMON, EFECC, EFIPPP, EMPACT en J5.

AMON

Het Anti-Money Laundering Operational Network onder de vlag van Europol heeft tot doel om op operationeel niveau snel te kunnen schakelen. Deelnemers zijn witwasspecialisten van opsporingsdiensten uit de Europese landen die zijn aangesloten bij Europol, plus enkele ‘derde landen’ waaronder de VS. In totaal doen ruim 30 landen mee. Medewerkers van opsporingsdiensten kunnen via hun AMON-vertegenwoordiger gebruik maken van het netwerk voor informatie- en kennisoverdracht en best practices op het gebied van witwasbestrijding.

Het AMLC is de AMON-liaison voor de FIOD en momenteel ook voorzitter van AMON.

EFECC

Het European Financial Economic Crime Center versterkt de operationele ondersteuning door Europol aan de EU-lidstaten en -organisaties op het gebied van financiële en economische criminaliteit. Denk hierbij aan fraude, witwassen en corruptie. Het EFECC verzamelt en analyseert informatie uit onderzoeken van de lidstaten.

EFIPPP

Europol’s Financial Intelligence Public Private Partnership is een initiatief van Europol waar opsporingsdiensten en Europese banken samenwerken en waarbij onderlinge kennis en informatie over witwasfenomenen en brede ontwikkelingen worden gedeeld. EFIPPP kent een stuurgroep en werkgroepen waaraan partijen kunnen deelnemen. In de stuurgroep zijn negen leden geïnstalleerd. Naast het AMLC zijn dat Europol, Institute of International Finance, European Banking Federation, FIU Luxembourg, FIU Latvia, Commerzbank, HSBC en Santander.

Binnen EFIPPP zijn diverse werkgroepen actief, waarbij fenomeeninformatie en best practices op interventie- en detectiemaatregelen worden gedeeld tussen publieke en private partijen. Momenteel zijn er drie werkgroepen actief:

  • Analysis Threats and Typologies
  • Legal Gateways
  • Innovation

Het AMLC draagt het medevoorzitterschap op de werkgroep Analysis Threats and Typologies. Als deelnemer aan werkgroepen zijn vanuit Nederland onder andere FIU, ABN AMRO en ING aangesloten.

EMPACT

EMPACT staat voor European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats en is een initiatief van de Europese Commissie om georganiseerde criminaliteit binnen de EU aan te pakken. EMPACT bevordert kennisdeling en -ontwikkeling, opleiding, delen van intelligence en analyses en het uitvoeren van operationele acties en onderzoeken op verschillende criminaliteitsvormen. Zie  kader. Nederland participeert met collega’s van verschillende opsporingsdiensten in EMPACT. De FIOD zelf neemt deel aan de aandachtsgebieden (‘priorities’):

  • Excise Fraud (Cluster Accijnsfraude)
  • MTIC Fraud (Coördinatiepunt BTW-fraude)
  • New Psychoactive Substances and Synthetic Drugs (Centraal Punt Precusoren)
  • Criminal Finances, Money Laundering and Asset Recovery (AMLC)

Binnen priority CFMLAR wordt in deelnemende EU-landen onder meer onderzoek verricht naar bitcoinhandelaren, crypto debet kaarten  en eigenaren van bitcoinATM’s, lopen er initiatieven op het aangaan van samenwerking met landen van buiten de EU zoals enkele Noord-Afrikaanse landen en werkt men aan tooling voor het analyseren van bankafschriften. Tevens worden onder EMPACT meerdere multilaterale strafrechtelijke witwasonderzoeken gefinancierd voor bijvoorbeeld de aanschaf van licenties voor analysesoftware.

Het AMLC is sinds 2020 driver (voorzitter) van priority CFMLAR en daarbinnen als action-leader (trekker) van een aantal operationele acties zoals ‘virtual currencies’, ‘financial investigations’ en ‘financial enablers and enabling instruments’.  In deze laatste actie worden groepen van financiële dienstverleners en financiële instrumenten geïnventariseerd die voorkomen in de andere aandachtsgebieden van Empact. Op deze wijze wordt meer inzicht verkregen in de financiële facilitators en betaalmethodes die voorkomen in een specifiek aandachtsgebied zodat deze in onderzoeken naar gronddelicten de aandacht krijgen die ze verdienen.

J5

Joint Chiefs of Global Tax Enforcement is een samenwerkingsverband tussen de fiscale (opsporings)diensten van Nederland, Australië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada. Het richt zich op het versterken van de operationele samenwerking in de strijd tegen internationale belastingontduiking en witwassen. Binnen de J5 wordt gezamenlijk data geanalyseerd, tooling ontwikkeld en intelligence op professionele facilitators gedeeld. Dit alles gericht op het starten en uitvoeren van onderzoeken met wederzijdse belangen.

Het AMLC participeert binnen J5 in de onderdelen ‘Professional enablers’ en ‘Data en Platforms’ en brengt eigen ontwikkelde tooling in om grote internationale dataposities te analyseren. In de Nieuwsbrief van juni 2020 over het onderwerp data en analyse in de witwasbestrijding  heeft u hier meer over kunnen lezen.

Kennisdeling en afstemming

Uiteraard wordt de opgedane kennis gedeeld en vindt zo nodig verdere afstemming plaats, onder meer met FIOD-collega’s die ook een internationale taak uitvoeren. Zo is recentelijk een periodiek overleg geïnitieerd om te komen tot meer borging, samenhang en verbinding tussen een aantal verschillende partijen binnen de FIOD die allen vertegenwoordigd zijn binnen een aantal internationale netwerken of anderszins internationaal actief zijn [1].  Het doel hiervan is om activiteiten op elkaar af te stemmen en, daar waar wenselijk, internationale agenda’s te beïnvloeden alsmede ontwikkelingen, producten en netwerken onderling te delen.

Nationaal zullen de relevante internationale ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden worden gecommuniceerd onder andere via de AMLC nieuwsbrieven, de AMLC website (www.amlc.nl) en een recentelijk ontwikkelde Infographic. Tevens wordt op de website van Team Internationale Opsporing & Samenwerking een overzicht gegeven van samenwerkingsverbanden en netwerken die ons allen ter beschikking staan.  Internationaal presenteren we ons via de Nieuwsbrief Internationaal, via de Engelstalige website  van het AMLC (www.amlc.eu) en een Engelstalige Infographic.

Uw bijdrage is welkom!

Om onze taak goed te kunnen uitvoeren maken we ook graag gebruik van jullie kennis en best practices, zodat we die kunnen delen binnen onze samenwerkingsverbanden en netwerken. Zo kunnen we samen de witwasbestrijding vormgeven.  Heeft u expertise opgebouwd, uw kennis vastgelegd in een analyse of kennisdocument, onderkent u een interessant fenomeen of heeft u restinformatie die relevant is voor andere landen, laat het ons weten. Wij kijken waar en op welke wijze uw bijdrage internationaal kan worden ingebracht om het effect van uw inspanningen te vergroten.

Op het operationele vlak (opsporing) stelt het AMLC de netwerken open voor de collega’s van de FIOD.  Door gebruik te maken van bijvoorbeeld het AMON-netwerk kunt u in een vroegtijdig stadium contact leggen met specialisten in een ander land, kunt u open bronnen laten raadplegen en vragen of zicht kan worden verkregen op vermogen van uw verdachte in het buitenland.

Mail naar AML.Centre_Postbus@belastingdienst.nl


[1] TIOS, J5, Asset Recovery, OECD, AMLC