Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Privacyverklaring

Het AMLC is een onderdeel van de FIOD.

De FIOD gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Europese privacywet, stelt eisen aan de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken. We gebruiken persoonsgegevens alleen voor uitvoering van onze wettelijke taken en voor doelen die daaruit direct voortvloeien. En we zorgen dat u eenvoudig een beroep kunt doen op de rechten die AVG u geeft in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij nemen alle maatregelen die nodig zijn om uw gegevens te beschermen. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Ook onze computers en gebouwen zijn beveiligd. Deze privacyverklaring is een verbijzondering van de privacyverklaring van de Belastingdienst.

De FIOD verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitoefening van de politietaak van de FIOD. Deze taak is verwoord in artikel 3 Wet op de bijzondere opsporingsdiensten. De persoonsgegevens die de FIOD hierbij verwerkt worden overeenkomstig de Wet politiegegevens verwerkt.

Daarnaast kent de FIOD ook andere werkzaamheden die niet te rangschikken zijn onder zijn politietaak. Deze aan de FIOD opgedragen werkzaamheden worden veelal verricht in zogenaamde 'meldpunten', waaronder het het meldpunt ongebruikelijke transacties Belastingdienst. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze taken, valt onder het regime van de Algemene verordening gegevensbescherming.

De FIOD is een onderdeel van de Belastingdienst. Voor andere verwerkingen van persoonsgegevens dan voor de uitoefening van de politietaak wordt verwezen naar de privacyverklaring op www.belastingdienst.nl.

Deel deze pagina