Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Risicolanden

Risicolanden: EU-list of non cooperative jurisdictions for tax purposes en de AMLC-lijst met hoog risico landen voor witwassen.

De EU heeft op 5 december 2017 in een eerste tussenrapportage een zwarte lijst gepubliceerd van landen die zich niet houden aan Europese belastingrichtlijnen. In totaal staan er 17 belastingparadijzen op de lijst met landen als Barbados, Zuid-Korea, Panama en de Verenigde Arabische Emiraten.1 Deze lijst zegt iets over de bereidwilligheid van landen op het gebied van meewerken aan belastingzaken en gaat dus niet specifiek over witwassen.

Begin 2017 is het AMLC een project gestart dat ziet op witwassen via in risicolanden gevestigde offshore vennootschappen (hierna: project Offshore).2 Bij aanvang van het project stuitten wij erop dat er niet één lijst was met risicolanden voor witwassen.3 Gelet hierop hebben wij voor het project Offshore onze eigen lijst met risicolanden samengesteld. Wij hebben voor het definiëren van de risicolanden diverse nationale en internationale bronnen geraadpleegd en naast elkaar gelegd. Daarnaast hebben we interviews afgenomen met nationale experts op dit gebied. Dit leverde een totaal op van 158 landen.4 Vervolgens hebben we gekeken welke landen meerdere malen voorkwamen op de diverse lijsten. Om een selectie te maken die door meerdere bronnen gedragen werd, is gekozen voor de landen die vier maal of meer voorkwamen op de elf lijsten. Dit betreffen 40 landen.

Mocht je geïnteresseerd in de lijst met risicolanden die wij hanteren voor het project Offshore of de nationale en internationale bronnen die wij hiervoor geraadpleegd hebben, dan kun je die opvragen via AML.Centre_Postbus@belastingdienst.nl.

Voetnoten

1 Daarnaast volgt er een grijze lijst met 47 landen die hebben toegezegd hun belastingregels aan te passen, zie https://www.nrc.nl/nieuws/2017/12/06/belastingontwijking-17-belastingparadijzen-op-zwarte-lijst-eu-a1583848.

2 In dit project worden de economische en financiële banden tussen in risicolanden gevestigde offshore vennootschappen en Nederland in kaart gebracht. Voorts worden in concrete strafrechtelijke onderzoeken de aspecten van witwassen alsmede de aspecten van het niet-melden van ongebruikelijk transacties onderzocht.

3 Er zijn nationaal en internationaal diverse erkende bronnen met lijsten van landen die een hoog risico vormen voor witwassen, terrorismefinanciering, corruptie en belastingontwijking en –ontduiking maar niet één lijst met landen die een hoog risico vormen voor witwassen via onder meer offshore constructies. Daarnaast zijn er ook lijsten beschikbaar met landen die zijn aan te merken als een zogenaamde ‘tax haven’. Deze tax havens bieden in ieder geval vanuit fiscaal oogpunt gezien voldoende faciliteiten/facilitators voor de oprichting dan wel substance van (offshore) vennootschappen door middel waarvan witgewassen zou kunnen worden. Deze lijsten bieden daarom ook een goede indicatie voor witwassen via offshore constructies.

4 Onder risicoland verstaan wij in ieder geval landen, delen van landen en overige (overzeese) gebieden.