Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Anti-witwaswetgeving Sint Maarten

In een bijeenkomst van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) is Sint Maarten wederom een deadline gesteld om zijn anti-witwaswetgeving op orde te brengen. Gebeurt dat niet, dan kan de CFATF een openbare waarschuwing afgeven die gevolgen heeft voor onder meer het internationale betalingsverkeer. In de beantwoording van Kamervragen wordt duidelijk uitgelegd wat de stand van zaken is:

De CFATF is een zgn. FATF-style Regional Body. In 2012 heeft de CFATF voor het laatst een evaluatierapport  opgesteld over Sint Maarten. Omdat uit het rapport bleek dat Sint Maarten niet voldeed aan veel FATF-kernaanbevelingen, is het land sindsdien onder verscherpt toezicht gesteld. Dit behelst een stapsgewijs proces van tussentijdse beoordelingen en van mogelijke tegenmaatregelen. In 2018 zijn afspraken gemaakt over de invoering c.q. wijziging van zes cruciale wetten tegen witwassen en terrorismefinanciering, uiterlijk in februari 2019. Hieraan heeft Sint Maarten niet tijdig gevolg gegeven.

Begin mei hebben de Staten van Sint Maarten alsnog enkele wetten aangenomen. De CFATF dient nog te beoordelen of deze regelgeving toereikend is. Op de plenaire vergadering van de CFATF op 29 mei 2019 is de status quo van Sint Maarten vooralsnog gehandhaafd. Afhankelijk van de beoordeling van de aangenomen wetten en van het aannemen van aanvullende regelgeving door de Staten van Sint Maarten, kan de CFATF in november 2019 een besluit nemen over het uitbrengen van een openbare verklaring. Dit zou de volgende stap zijn in het proces van tegenmaatregelen.

Indien de CFATF een dergelijke openbare waarschuwing afgeeft, betekent dit dat Sint Maarten beschouwd wordt als een land dat wegens zijn strategische tekortkomingen een risico vormt voor het internationale financiële systeem. De lidstaten worden dan opgeroepen om tegenmaatregelen te nemen. Deze kunnen inhouden dat internationale banken dan extra voorzorgsmaatregelen moeten nemen bij het betalingsverkeer met Sint Maarten. Om die reden kunnen zij ook afzien van het doen van transacties met het Caribische eiland. Beide gevolgen zouden ernstige repercussies kunnen hebben voor het buitenlands betalingsverkeer, voor de aantrekkelijkheid van Sint Maarten voor buitenlandse investeerders en voor het toerisme, en daarmee voor de werkgelegenheid. Dit kan de economische groei belemmeren waardoor de overheidsfinanciën langere tijd niet op orde zullen zijn. Daarnaast levert het Sint Maarten ook imagoschade op, hetgeen ook negatieve gevolgen kan hebben voor de economische groei.

Er is vooralsnog geen sprake van dat Sint Maarten op de dezelfde lijst terecht komt als Noord-Korea en Iran. Deze zogenoemde zwarte lijst (FATF roept op tot tegenmaatregelen) wordt opgesteld door de FATF en niet door de CFATF. Het is niet uit te sluiten dat Sint Maarten bij gebrek aan verdere voortgang wordt voorgedragen voor plaatsing op de grijze lijst (FATF roept op om rekening te houden met geconstateerde tekortkomingen).

Deel deze pagina