Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Data challenges

Data challenges
Het AMLC is afgelopen jaar begonnen met het organiseren van data challenges, waarbij meerdere partijen zoals FIOD, Landelijke Recherche, Intel Finec, FIU, ILT en TCI waren aangesloten. Dat waren interessante, energievolle en vooral ook leerzame bijeenkomsten. Naar aanleiding daarvan heeft het AMLC  besloten de komende tijd door te gaan met het organiseren van dergelijke challenges. Het lijkt ons daarom goed om jullie wat meer te vertellen over doel en achtergrond van deze challenges.

Wat is een data challenge?
Een data challenge kan worden omschreven als een werkvorm waarbij meerdere partijen samenkomen om binnen een korte periode met gebruikmaking van relevante data een van tevoren geformuleerde vraag te beantwoorden. Zo is bijvoorbeeld door onder meer FIOD, Politie en FIU gekeken naar de 100 (in waarde) grootste verdachte transacties en of deze in behandeling zijn bij opsporingsinstanties. Vaak zal als basis-databron de zogenaamde AMLC-browser worden gebruikt. In die browser zijn onder meer alle verdachte transacties opgenomen. Maar natuurlijk kunnen, afhankelijk van het onderwerp en de aanwezige organisaties, ook andere databronnen worden aangeboord tijdens de challenge.

Wat is het doel van de data challenge?
Dat kan zijn het genereren van concrete eindproducten zoals opsporingsonderzoeken, maar het kan ook gaan om inzicht in nieuwe thema’s of fenomenen. Ook het maken van kennisdocumenten kan een doelstelling zijn.  Uiteindelijk willen we komen tot een meer efficiënte, effectieve en vooral gezamenlijke aanpak van witwassen. Mede daarom worden voor de challenges meerdere partners vanuit de strafrechtelijke keten uitgenodigd. Maar het is ook mogelijk om partijen vanuit toezicht of vanuit de private sector uit te nodigen. Het is immers vaak heel effectief om barrières op te werpen aan de voorkant van het witwasproces, en daarvoor is samenwerking met private partners onmisbaar. Door het uitnodigen van diverse partijen kan kennis worden gedeeld en kan van elkaar geleerd worden.

Met andere woorden: data challenges worden structureel, breed en gevarieerd ingezet om een betere uitnutting van dataposities te realiseren en ter ondersteuning in de ontwikkeling van thema’s zoals Concealed Assets, Trade Based Money Laundering, Financial Safety en Ondermijning.

Samen
Jullie merken al dat zo’n challenge vooral gericht is op “samen”. In dit kader merken we op dat we bij het organiseren van een data challenge altijd de juridische mogelijkheden en onmogelijkheden van gegevensuitwisseling voor ogen hebben. Wanneer er een variatie van partijen aansluit bij een challenge (opsporing / toezicht, publiek/privaat) zal het juridische kader van gegevensuitwisseling goed moeten zijn. Niet alle gegevens zijn immers met alle partners te delen.

Zoals hiervoor al gezegd moet, voordat een data challenge wordt uitgevoerd, de doelstelling ervan duidelijk zijn. Onderwerpen voor challenges kunnen in principe door iedere partner worden ingebracht. De inbrenger van het onderwerp is vervolgens samen met het AMLC verantwoordelijk voor het formuleren van de uiteindelijke doelstelling. Willen we bijvoorbeeld binnen een bepaald onderwerp signalen genereren die mogelijk kunnen leiden tot strafrechtelijke interventies, of willen we een kennisdocument opstellen dat meer inzicht geeft op een bepaald onderwerp, of zijn we gericht op zoek naar patronen of nieuwe fenomenen? Binnen het AMLC is een speciale werkgroep opgericht die zich met de inbrenger buigt over deze vragen, en vervolgens de verdere organisatie en prioritering op zich neemt.

Na de challenge
Deelname aan een challenge is niet vrijblijvend. Aan het einde van de challenge wordt afgesproken wie wat uitwerkt. De ene partner pakt een bepaald signaal op, de ander werkt een nieuw fenomeen uit, etc. De naleving van gemaakte afspraken wordt bewaakt vanuit de werkgroep, die ook zorgt voor een evaluatie van iedere challenge. Op deze wijze worden ook de belangen van de leercirkel behartigd.

Tenslotte
Tijdens het schrijven van dit stuk is er al een fors aantal onderwerpen voor data challenges door partnerorganisaties en AMLC ingebracht. Helaas stellen de corona-maatregelen ons vooralsnog niet in staat om corona-proof grotere groepen collega’s bijeen te brengen. Wij hopen dat we zo snel mogelijk, zodra de versoepeling van de maatregelen dit toelaat, verder kunnen gaan met de challenges. Ondertussen zijn we binnen het AMLC wel bezig met interne challenges in kleine groepjes. Zo doen we ervaring op die we in de latere challenges kunnen gebruiken.

Voor vragen en ideeën kunnen jullie mailen naar AML.centre_Postbus@belastingdienst.nl ovv data challenges. We hopen zo snel mogelijk samen met jullie van start te kunnen gaan!

Op deze pagina