Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Risicofactoren witwassen EBA

Relevant voor: financiële instellingen en toezichthoudende autoriteiten

De European Banking Authority publiceert richtsnoeren over risicofactoren voor witwassen en financiering van terrorisme (1 maart 2021)

 • De richtsnoeren staan centraal in de werkzaamheden van de European Banking Authority (EBA)om de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te leiden, te coördineren en te monitoren;
 • De wijzigingen in de herziene richtsnoeren zijn bedoeld om de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme (AML/CFT) van de EU te versterken, in overeenstemming te brengen met recente wijzigingen in het rechtskader in de EU en door nieuwe risico’s te adresseren;
 • De richtsnoeren versterken niet alleen de risicogebaseerde AML/CFT-benaderingen van financiële instellingen, maar ondersteunen ook de ontwikkeling van effectievere en consistentere toezichtbenaderingen waar er aanwijzingen zijn dat er nog steeds uiteenlopende benaderingen bestaan;
 • De richtsnoeren bevatten factoren waarmee financiële ondernemingen rekening moeten houden wanneer zij het aan een zakelijke relatie of incidentele transactie verbonden witwas- of terrorismerisico moeten beoordelen.
 • Daarnaast bieden de richtsnoeren informatie over de wijze waarop financiële instellingen hun klantenonderzoek kunnen aanpassen om het door hen geconstateerde risico op witwassen of financiering van terrorisme te beperken, zodat deze maatregelen passender en evenrediger worden.

Ter verduidelijking hierbij enkele voorbeelden met betrekking tot de laatste twee genoemde risico factoren:

 • een lijst van bronnen die ondernemingen kunnen gebruiken bij risico inschattingen;
 • de cliënt of uiteindelijke begunstigde heeft banden met sectoren die met een hoger ML/TF-risico worden geassocieerd, zoals bepaalde geldtransactiekantoren, casino's of handelaren in edele metalen;
 • met betrekking tot de cliënt of uiteindelijke begunstigde is in het verleden een melding gedaan van ongebruikelijke transacties;

In deze herziene versie versterkt de EBA de vereisten inzake individuele en bedrijfsbrede risicobeoordelingen en klantenonderzoeksmaatregelen (CDD), en voegt zij nieuwe richtsnoeren toe voor:

 • de identificatie van uiteindelijke begunstigden;
 • het gebruik van innovatieve oplossingen om de identiteit van klanten te identificeren en te verifiëren, en;
 • de wijze waarop financiële instellingen moeten voldoen aan wettelijke bepalingen inzake verscherpt klantenonderzoek met betrekking tot derde landen met een hoog risico;
 • crowdfundingplatforms, bedrijfsfinanciering, aanbieders van rekeninginformatiediensten (AISP's) en betalingsinitiatiediensten (PISP's), en ondernemingen die activiteiten van wisselkantoren verrichten;
 • risicofactoren voor de financiering van terrorisme.

Deze richtsnoeren zijn hier te vinden (Guideline 1 & 2, vanaf bladzijde 20).

Financiële instellingen zijn niet verplicht hun dienstverlening stop te zetten aan hele categorieën cliënten die zij met een hoger risico op witwassen en financiering van terrorisme beoordelen; het zogeheten "de-risken": In plaats daarvan moeten financiële instellingen de noodzaak van financiële inclusie afwegen tegen de noodzaak om het ML/TF-risico te beperken en te beheren. De richtsnoeren kunnen financiële instellingen helpen om dit evenwicht te bereiken.

DNB zal u nader informeren via de website van DNB.

Lees hier verder.

Rechtsgrondslag, achtergrond en volgende stappen
Artikel 17 en artikel 18, lid 4, van Richtlijn (EU) 2015/849, mandateren de EBA om richtsnoeren uit te vaardigen die gericht zijn op zowel de bevoegde autoriteiten als de krediet- en financiële instellingen over de risicofactoren die in overweging moeten worden genomen en de maatregelen die moeten worden genomen in situaties waarin vereenvoudigd klantenonderzoek en verscherpt klantenonderzoek passend zijn.

In juni 2017 hebben de drie ETA's richtsnoeren uitgevaardigd over het cliëntenonderzoek en de factoren die krediet- en financiële instellingen in overweging moeten nemen bij de beoordeling van de risico's op witwassen en terrorismefinanciering die verbonden zijn aan individuele zakelijke relaties en incidentele transacties (JC 2017 37).

Sindsdien is het toepasselijke wetgevingskader in de EU gewijzigd. Op 9 juli 2018 is Richtlijn (EU) 2018/843 (AMLD5) in werking getreden en vanaf 10 januari 2020 van toepassing. Bovendien zijn er nieuwe risico's opgedoken die in het gezamenlijke advies van de ETA's van 2019 zijn geïdentificeerd.

Waarom komt de EBA hier nu mee?

 • Het post mortem verslag van de Europese Commissie en de uitvoeringsevaluaties van de EBA hebben wijdverspreide uitdagingen in de operationalisering van en het toezicht op de risicogebaseerde benadering van AML/CFT aan het licht gebracht. Daarom was een herziening van de oorspronkelijke risicofactorenrichtsnoeren gerechtvaardigd;
 • De oorspronkelijke richtsnoeren risicofactoren zullen worden ingetrokken en vervangen door de herziene richtsnoeren;
 • De bevoegde autoriteiten moeten uiterlijk twee maanden na de bekendmaking van de vertalingen melden of zij aan de richtsnoeren voldoen;
 • De rol en het mandaat van de EBA op het gebied van AML/CFT worden toegelicht in een factsheet;
 • De EBA informeert haar belanghebbenden regelmatig over haar werkzaamheden en resultaten met een speciale AML/CFT-nieuwsbrief; alle edities zijn toegankelijk via de website van de EBA.

Deel deze pagina