Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Wwft-verplichtingen notaris

Tegen een kandidaat-notaris zijn meerdere klachten geformuleerd, waarvan een aantal zien op het handelen in strijd met de poortwachtersrol volgens de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft).

De kandidaat-notaris wordt verweten dat hij niet aan zijn opleidingsverplichting op basis van artikel 35 Wwft[1] heeft voldaan. De kandidaat-notaris heeft in 2012 één cursus en in 2017 twee cursussen gevolgd. De notaris van het kantoor heeft in 2016 een Wwft-cursus gevolgd en daarvan verslag gedaan aan het gehele kantoor. Er zijn draaiboeken en een uitgebreid risicobeleid aanwezig. De kamer oordeelt dat hij niet heeft voldaan aan de verplichting om periodieke opleiding te volgen in de zin van artikel 35 Wwft.

In vier dossiers heeft de kandidaat-notaris geen onderzoek gedaan naar de herkomst van contante betalingen, terwijl dit volgens BFT wel had gemoeten. De transacties hebben in 2013/2014 plaatsgevonden. Destijds was een notaris verplicht om een cliëntenonderzoek te verrichten, indien hij een incidentele transactie verrichtte ten behoeve van een cliënt van ten minste € 15.000,- in contant geld. De contante betalingen blijven allemaal onder de € 15.000,-. De kamer acht het standpunt van de kandidaat-notaris, inhoudende dat het risicoprofiel in de vier dossiers laag was, begrijpelijk. Tegenwoordig is de grens overigens € 10.000,- in contant geld (artikel 3 lid 6 Wwft).

Dan is er nog een transactie waarbij de kosten van overdracht werden betaald door een ander dan de koper. Op de nota van afrekening was dit met de hand bijgeschreven en het adres was ‘onbekend buitenland’. De koper en verkoper waren moeder en zoon en de tussenpersoon was een bevriende relatie van de familieleden. Zoon en moeder verbleven in het buitenland en daarom hebben ze allebei de tussenpersoon ingeschakeld. De kamer vindt dat de kandidaat-notaris zijn diensten had moeten weigeren vanwege het niet verklaarbare verschil tussen de koopsom van €25.000 en de taxatiewaarde van €37.000, alsmede de contante betaling van de koopsom door de tussenpersoon. Daarnaast had hij de transactie moeten melden op basis van de volgende subjectieve indicatoren: het correspondentieadres wijkt af van het reguliere adres, cliënt wil zijn correspondentie op een niet-regulier adres ontvangen, het is een transactie met een van tevoren kenbaar verlies en het wijkt beduidend af van de marktprijs.

Dan is er nog de oprichting van een BV die de kandidaat-notaris als ongebruikelijk had moeten melden. Van deze BV is de akte gepasseerd door de kandidaat-notaris. Dit valt ook onder het transactiebegrip van de Wwft. “Handeling of samenstel van handelingen van of ten behoeve van een cliënt waarvan de instelling ten behoeve van haar dienstverlening aan die cliënt heeft kennisgenomen.[2] De afspraak bij de notaris werd gemaakt door een andere persoon dan de oprichter. Deze man kwam ook mee naar de afspraak zonder dat duidelijk werd wat zijn rol of functie was. Van de oprichter zijn geen cliëntgegevens vastgelegd. Hij is ingeschreven met zijn adres in een woon- en leefgemeenschap voor mensen met een verstandelijke beperking. De kandidaat-notaris heeft geholpen met de oprichting en de KvK-inschrijving is door de cliënt gedaan. Later kwam de kandidaat-notaris erachter dat de cliënt in een wooninstelling verbleef, licht verstandelijk gehandicapt is en zijn vermogen onder bewind stond. De kandidaat-notaris had de transactie als ongebruikelijk moeten melden, vanwege de volgende indicatoren: partijen die bij een transactie optreden die feitelijk worden overheerst door anderen en die slechts op papier een rol spelen, personen die formeel geen in het handelsregister geregistreerde functie bekleden blijken niettemin de facto de dienst uit te maken, de cliënt is betrokken bij - al dan niet eenmalige - transacties, die ongebruikelijk zijn doordat deze niet passen in de normale beroeps- of bedrijfsuitoefening van de cliënt, terwijl daarvoor geen voor de instelling acceptabele verklaring kan worden gegeven, transacties die door hun omvang, aard en frequentie of uitvoering ongebruikelijk zijn, de cliënt heeft voorkeur voor activa die geen sporen achterlaten, zoals contant geld, toonderpapier, toonderpolissen en cliënt is mogelijk katvanger.

Nadat kandidaat-notaris achter de woonplaats en bewind voering van de oprichter kwam, heeft hij prioriteit gegeven aan het ongedaan maken van de oprichting van de BV, maar ten onrechte geen melding gedaan.

De kamer legt een berisping gecombineerd met een geldboete op.

Kamer voor het notariaat ’s-Hertogenbosch, 07-12-2020

ECLI:NL:TNORSHE:2020:28

[1] Artikel 35 Wwft: Een instelling draagt er zorg voor dat haar werknemers, alsmede de dagelijks beleidsbepalers voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken en rekening houdend met de risico’s, aard en omvang van de instelling, bekend zijn met de bepalingen van deze wet en periodiek opleidingen genieten die hen in staat stellen een ongebruikelijke transactie te herkennen en een cliëntenonderzoek goed en volledig uit te voeren.

[2] Artikel 1 lid 1 onder m Wwft sinds 01-01-2013.

Deel deze pagina