Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

National Risk Assessment witwassen

Onlangs is er weer een voortgangsbrief Plan van Aanpak witwassen (hierna: PvA) naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin wordt de stand van zaken van het vorig jaar gelanceerde Plan van Aanpak weergegeven. Zo wordt onder andere gemeld dat het UBO-register (dat nu eindelijk wettelijk geregeld is) op 27 september a.s. live zal gaan. De brief met bijlagen is hier te vinden.

Zoals bekend is een belangrijk onderdeel van het PvA dat de risico’s op witwassen in kaart worden gebracht, en wordt gekeken of die risico’s ook voldoende worden gemitigeerd. Hiertoe is in 2017 het eerste National Risk Assessment (NRA) opgesteld. Het tweede NRA is nu als bijlage met het PvA naar de TK gestuurd (hier te vinden).

Hoe werkt dat nou precies met het in kaart brengen van die witwasrisico’s? Het gaat om witwasrisico’s met de grootste resterende potentiële impact. Eerst zijn door een groep deskundigen de witwasdreigingen met de grootste potentiële impact geïdentificeerd. Bijvoorbeeld: trustkantoren. Vervolgens is een inschatting gemaakt van de impact die deze dreigingen kunnen hebben op een schaal van 1-100. Daarna is de weerbaarheid van het beleidsinstrumentarium gericht op de preventie en bestrijding van witwassen bepaald. Bijvoorbeeld: maatregelen in de Wet toezicht trustkantoren 2018. De resterende potentiële impact is de impact van de dreigingen die overblijft, nádat rekening is gehouden met de preventieve en/of mitigerende werking van de beleidsinstrumenten die op deze dreigingen zijn gericht.

Vermeldenswaardig is nog dat bij de mitigerende maatregelen, de in 2020 aangenomen wetgeving nog niet is meegenomen. Zo zie je dat virtuele valuta’s een grote resterende potentiële impact heeft, maar bij tegenmaatregelen is de onlangs geïmplementeerde AMLD5 met daarin onder meer een meldplicht voor exchanges nog niet meegenomen.

Op grond van artikel 2c lid 1 Wwft zijn Wwft-instellingen verplicht om onder andere risico’s zoals geïdentificeerd in de NRA bij hun risicobeleid te betrekken.

Bekijk hier de infographic over de NRA.

Deel deze pagina