Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Europese anti-witwasmaatregelen

Het zal niemand in de witwasbestrijding ontgaan zijn: de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement kwamen in januari tot een voorlopig akkoord over nieuwe anti-witwasmaatregelen. Het gaat om een ophanden zijnde:

  1. Verordening (directe werking); een single rulebook met regels die van toepassing zijn op meldplichtige instellingen in alle lidstaten
    en om een
  2. Richtlijn (omzetting in nationale wetgeving nodig) met onder meer regels voor toezichthouders en bevoegdheden voor FIU’s alsook bepalingen over nationale registers zoals het UBO-register; deze richtlijn wordt ook wel aangeduid met AMLD6.

In een later stadium worden de definitieve teksten integraal openbaar gemaakt; nu moeten we ons vooralsnog baseren op verschillende persberichten en de persconferentie.

Voor opsporingsambtenaren is het nieuwe pakket bijvoorbeeld relevant waar het bepaalt dat zij via een single point of contact in alle lidstaten toegang gaan krijgen tot een vastgoedregister waarin informatie is opgenomen over de prijs, eigenaar, verkoophistorie, of er hypotheek op het pand rust, etc.

Professionele voetbalclubs en voetbalmakelaars komen ook onder de reikwijdte van de verordening te vallen. Dit omdat de sector al lange tijd in verband wordt gebracht met fraude met transfers, corruptie, investeringen met crimineel vermogen door nieuwe eigenaars van voetbalclubs, etc. Lidstaten krijgen de vrijheid om bepaalde clubs en makelaars van de verplichtingen uit te zonderen in geval van laag risico (bijvoorbeeld: jaaromzet minder dan 5 miljoen euro en een ‘schoon’ verleden). Daarnaast wordt de implementatietermijn voor de voetbalsector geen 3 jaar (zoals bij andere sectoren) maar 5 jaar.

Onlangs informeerde de Minister van Financiën (mede namens J&V) de Tweede Kamer middels deze brief over de uitkomsten van de onderhandelingen. Hierin werd onder meer ingegaan op de geharmoniseerde grondslag voor gegevensdeling tussen poortwachters en de bijbehorende voorwaarden/waarborgen:

'Dit betekent dat, op grond van de bepaling zoals deze nu is opgenomen in de AML-verordening, poortwachters gezamenlijke voorzieningen kunnen inrichten om gegevens te delen in het kader van hun verplichtingen om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. De bepaling biedt verschillende waarborgen: zo is de reikwijdte van de transactiegegevens die mogen worden gedeeld beperkt tot specifieke groepen cliënten, dienen de relevante toezichthouders voorafgaand aan het starten van de activiteiten te verifiëren of de gezamenlijke voorziening voldoet aan de voorwaarden uit de AML-verordening en de AVG en dienen poortwachters passende technische maatregelen te implementeren in de gezamenlijke voorziening, zoals pseudonimisering. Daarnaast is in de overwegingen bij de verordening verduidelijkt dat lidstaten nationaal aanvullende waarborgen mogen stellen voor de verwerking van gegevens binnen de gezamenlijke voorziening. Deze waarborgen kunnen echter niet zo ver gaan dat daarmee de mogelijkheid voor poortwachters om gezamenlijke voorzieningen op te zetten geheel wordt uitgesloten.’

In een AMLC-podcast gaat Melissa van den Broek (KPMG) verder op de overeengekomen maatregelen in. Zij neemt ons mee in een flink aantal relevante wijzigingen. Host van de podcast is Erik Reissenweber. De podcast is hier te vinden.

Op deze pagina