Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Samengestelde transactie en bewaren cliëntonderzoek

Vennootschap die handelt in goederen heeft nagelaten om cliëntenonderzoek op grond van art. 3 Wwft te verrichten voor betaling van goederen in contanten voor een bedrag van €15.000,- of meer. Ook heeft de verdachte nagelaten de bij het cliëntenonderzoek verzamelde gegevens op toegankelijke wijze te bewaren.

Feiten hebben plaatsgevonden voor de overname van de verdachte door de huidige bestuurders maar dit is voor de verdachte vennootschap geen strafverminderende omstandigheid. In het nadeel weegt mee dat de verdachte eerder is gewezen op de verplichtingen uit de Wwft en is gewaarschuwd dat zij daar onvoldoende aan voldeed.

Een aantal van de transacties zijn zogenaamde samengestelde transacties. Het gaat om transacties die boven de grens van € 15.000,- uitkomen omdat de bedragen van twee afzonderlijke transacties bij elkaar zijn opgeteld vanwege het nauwe verband tussen die transacties.

Van de instelling moet worden verwacht dat zij onderzoek doet om vast te stellen of de transacties als samengestelde transacties moeten worden beschouwd. Dat is bijvoorbeeld het geval als de transacties:

  1. tegelijk of opvolgend worden verricht,
  2. door dezelfde persoon of verschillende, maar aan elkaar verwante personen,
  3. betrekking hebben op dezelfde goederen en
  4. afzonderlijk onder de wettelijke waardegrens blijven, maar gezamenlijk daarboven uitkomen.

In dergelijke gevallen moet worden uitgegaan van een samengestelde transactie, tenzij een door de instelling ingesteld onderzoek uitwijst dat zij als afzonderlijke transacties moeten worden beschouwd.

Op de facturen stonden twee verschillende namen, die kennelijk aan elkaar zijn verwant. De facturen betreffen de verkoop van nagenoeg dezelfde goederen op dezelfde datum, waarbij de order- en factuurnummers oplopend zijn. Het factuuradres is in beide gevallen gelijk en in beide gevallen is op exact hetzelfde moment voor ontvangst getekend. Tevens lijkt op de factuur te zijn aangetekend dat in één keer contant is betaald voor beide facturen. Dat op de ontvangstbewijzen twee verschillende handtekeningen staan doet aan de verwantschap tussen deze facturen niets af.

Twee andere facturen kunnen ook als samengestelde transactie worden aangemerkt. Zij betreffen de verkoop van dezelfde goederen, voor hetzelfde bedrag, op dezelfde datum. De twee personen hebben een gelijke achternaam en het factuuradres en klantnummer zijn hetzelfde. De order- en factuurnummers zijn oplopend en de betaalwijze en verzendwijze zijn gelijk.

Bewaren cliëntgegevens
In tegenstelling tot de makelaar-zaak (ECLI:NL:GHAMS:2020:2900) worden hier zowel een schending van art. 3 als een schending van art. 33 Wwft strafbaar verklaard. Bij de makelaar-zaak waren de transacties waarvoor geen cliëntenonderzoek was verricht, dezelfde transacties als waarvoor de cliëntgegevens niet waren bewaard. De verdachte kon dan ook niet voldoen aan de verplichtingen van art. 33 Wwft omdat hij niet over dergelijke gegevens beschikte. De onderhavige zaak steekt anders in elkaar. Uit de bewezenverklaring blijkt namelijk dat de bewezen verklaarde transacties van de schendingen van art. 3 en 33 Wwft niet volledig overlappen. Dit verschil verklaard waarom het hof hier tot een andere conclusie komt dan in de makelaar-zaak. Bij de makelaar-zaak was namelijk wel sprake van volledige overlap tussen de schendingen van art. 3 en 33 Wwft. Wat je niet bezit, kan je niet bewaren gaat in de onderhavige zaak dus ook niet op.

Gerechtshof Amsterdam, 30-10-2020

ECLI:NL:GHAMS:2020:2898