Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Opvragen gegevens Belastingdienst door de politie

In deze zaak heeft de politie naar aanleiding van meldingen van de Criminele Inlichtingen Eenheid (nu TCI) dat de verdachte zich schuldig zou maken aan handel in hennep, inkomensgegevens opgevraagd bij de Belastingdienst. Vervolgens is de verdachte vervolgd voor het medeplegen van gewoontewitwassen en de inkomensgegevens zijn gebruikt voor het bewijs. In hoger beroep stelt de verdediging zich op het standpunt dat de inkomensgegevens van de verdachte onrechtmatig zijn verkregen en dat dit vormverzuim moet leiden tot bewijsuitsluiting. De verdediging heeft betoogd dat de gegevens pas werden opgevraagd nadat er een verdenking was ontstaan en dat de politie art. 126nd Sv heeft omzeild. De politie heeft de inkomensgegevens van de Belastingdienst ontvangen op grond van het RIEC-convenant Oost-Nederland. Dit is een convenant dat is gesloten tussen de politie, arrondissementsparket Zwolle-Lelystad, een aantal gemeenten en de Belastingdienst en het heeft een wettelijke grondslag in art. 67, tweede lid, AWR in verbinding met art. 43c Uitvoeringsregeling AWR. De vraag die in deze zaak voorligt is of de politie op basis van dit convenant de gegevens mocht krijgen van de Belastingdienst.

De Hoge Raad oordeelt dat de opvatting van de verdediging, dat het opvragen van inkomensgegevens van verdachte bij de Belastingdienst door de politie, mede op grond waarvan de verdenking is ontstaan voor witwassen, alleen mag op grond van art. 126nd Sv, onjuist is. De Belastingdienst is bevoegd tot het verstrekken van de gegevens die nodig zijn om de samenwerking in het kader van de integrale toepassing en handhaving van overheidsregelingen effectief en efficiënt te laten verlopen, voor zover daartoe een convenant als het onderhavige is gesloten. Van belang is wel dat de informatie door de politie moet zijn opgevraagd in lijn met de doeleinden van het convenant. Dit oordeel zou anders zijn uitgevallen in het geval aannemelijk was geworden dat de politie doelbewust, met omzeiling van de waarborgen die de wet biedt, art. 126nd Sv buitenspel zet. De politie mocht dus de inkomensgegevens van de verdachte verkrijgen op basis van het convenant.

Voor de FIOD ligt dit anders, de FIOD mag in het kader van een concrete casus binnen haar taakstelling met of zonder een verdenking gegevens van de Belastingdienst verkrijgen, ook zonder convenant.

Hoge Raad, 18 juni 2019

ECLI:NL:HR:2019:856

Deel deze pagina